Registration Form

Leave this field blank

Father's details

Mother's details

Authorize CASTELLS IMMERSCOM SL (CIF: B66663857) perquè giri en el número de compte bancari especificat en aquesta autorització tots els rebuts corresponents a les mensualitats, matrícules i/o exàmens que es formalitzin com a conseqüència de la seva relació comercial, segons el que exigeix la llei de Serveis de Pagament 16/2009.

 1. The course starts on September or October -depending on the level- and ends at the end of June. It is a monthly payment, except from September/October which will be included in the registration fee. The student must notify the school 15 days before if they wish to cease classes, otherwise the month will be charged. 
 2. En el cas d’un rebut retornat, una vegada notificat a l’alumne/pare/mare/tutor, la persona haurà d’abonar l’import en efectiu corresponent a la mensualitat no abonada més una penalització de 5€.
 3. No s’acceptarà cap baixa un cop hagi començat l’últim trimestre (mesos d’abril, maig i juny).

Aquest document és un contracte entre l’escola d’anglès Castells Immerscom SL i l’alumne/a

 1. Aquest és un acord contractual entre l’alumne i el centre acadèmic, i tindrà una durada d’un curs escolar, o des del moment de la matriculació fins l’últim dia que marqui el curs escolar de cada any, amb l’opció d’afegir-hi classes particulars extra si l’alumne ho desitja.
 2. El pagament del curs és mensual, excepte el mes de setembre (per als cursos d’elemental, preparatòria i primer) i octubre (per als altres cursos), als quals s’inclourà el preu de la matrícula, que és anual. El pagament es realitza a principis de cada mes. Si s’inicia el curs en un altre mes que no sigui setembre o octubre, es procedirà al pagament total de la matrícula, independentment del mes en què s’iniciï.
 3. En el cas de cessament voluntari de l’alumne, s’haurà de comunicar al centre amb dues setmanes d’antelació. En cas contrari, Castells Immerscom SL procedirà a realitzar el cobrament del mes següent.
 4. En el cas que es retorni un rebut, un cop notificat a l’alumne/pare/mare/tutor, la persona haurà d’abonar l’import en efectiu corresponent a la mensualitat no abonada més una penalització de 5€.
 5. No s’acceptarà cap baixa un cop s’hagi començat l’últim trimestre (mesos d’abril, maig i juny).
 6. Castells Immerscom SL no tanca els dies de pont, només les festes oficials.
 7. Castells Immerscom es reserva el dret de cancel·lar un grup, tant a l’inici del curs escolar com al llarg del mateix, si no hi ha un mínim de 4 estudiants inscrits.
  Accepto el contracte de formació i confirmo que la informació donada és correcta.

Aquest document és un contracte entre l’escola d’anglès Castells Immerscom SL i l’alumne/a

Clàusules:
1. Aquest és un acord contractual entre l’alumne i el centre acadèmic, i tindrà una durada des de
(mes i any) fins a (mes i any), amb opció d’afegir-hi classes particulars addicionals si l’alumne ho desitja.

2. En el cas de cessament voluntari per part de l’alumne, s’haurà de comunicar amb dues setmanes d’antelació. En cas contrari, Castells Immerscom SL procedirà a realitzar el cobrament de les classes particulars estipulades per al mes següent.
3. L’alumne pagarà per l’horari pactat amb Castells Immerscom SL a excepció de:
-Els dies de classe que coincideixin amb dies festius oficials nacionals o locals (ponts no inclosos).
-Que el professor no pugui assistir a la classe programada per motius de salut o personals.
4. Castells Immerscom SL no tanca els dies de pont. Per tant, l’alumne haurà de satisfer l’import de les classes d’aquests dies, hi assisteixi o no.
5. Per cancel·lar un dia de classe, s’ha d’avisar com a mínim amb 24 hores d’antelació. Encara que Castells Immerscom SL cobri per la classe cancel·lada, oferirà a l’alumne la possibilitat de recuperar-la en una altra data que acordin les dues parts, tot prevalent la disponibilitat del centre. En el supòsit que Castells Immerscom SL i l’alumne no pugin arribar a un acord per establir una data, el centre ofereix la possibilitat de recuperar-la durant els mesos de juny i juliol posteriors. El nombre màxim d’hores a recuperar entre juny i juliol serà de 4 per alumne.


Accepto el contracte de formació i confirmo que la informació donada és correcta.
Alumne (o pare/mare/tutor): DNI:
Data:
Signatura alumne (o pare/mare/tutor)  

Autorització - protecció de dades

D'acord amb la legislació de protecció de dades de caràcter personal, us comuniquem que per accedir als nostres serveis haureu d’emplenar aquest qüestionari amb dades de caràcter personal vostres i del vostre fill/a menor d'edat atès que, en cas contrari, comportaria la impossibilitat de poder donar-vos el servei contractat.


Us informem que el tractament de les dades personals de vosaltres i del vostre fill/a tindrà com a finalitat poder facilitar tant el servei acadèmic d’un curs d'anglès o activitat que hàgiu contractat com serveis desenvolupats per aquest centre educatiu, i també la realització de tasques d'administració i facturació que en corresponguin. El número de mòbil que ens proporcioneu serà per posar-nos en contacte amb vosaltres mitjançant WhatsApp o qualsevol altra via per fer recordatoris de les activitats, dates, exàmens o avisos d'interès relacionats amb la gestió acadèmica del vostre fill/a.


En cap cas farem servir les dades amb finalitats diferents a les indicades, ni comunicarem cap dada a qualsevol persona aliena a la relació existent entre ambdues parts, sense autorització expressa.


D'altra banda, us informem que de tant en tant farem gravacions o obtindrem imatges dels alumnes pel que fa a activitats que puguem desenvolupar en el centre per poder publicar-les posteriorment a les xarxes socials, a la pàgina web de l'empresa o a d’altres mitjans per tal de poder informar als pares i mares de les activitats del centre en què participin els seus fills/es, així com de fomentar les activitats a tercers. Per tant, demanem el consentiment als pares, mares o tutors legals per poder publicar les imatges on apareguin els seus fills/es, on aquests/es siguin clarament identificables, i per cedir aquestes imatges a qualsevol mitjà de comunicació extern, tant escrit com audiovisual, per al seu tractament o publicació.

Finalment, demanem el vostre consentiment perquè les vostres dades personals puguin ser tractades per tal de poder enviar informació a través de qualsevol mitjà electrònic que pugui ser del vostre interès pel que fa a diferents cursos, activitats o serveis complementaris que el centre pugui proporcionar o informar.

L'acceptació per part vostra al tractament de les vostre dades per part del centre per rebre comunicacions comercials o tractar la vostra imatge o la del vostre fill/a tindrà sempre el caràcter de revocable sense efectes retroactius, d'acord amb el que disposa la legislació vigent.


Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació i el curs o activitat contractats i, si escau, mentre no se sol·liciti la seva supressió per part de l'interessat/da.


De conformitat amb la protecció de dades de caràcter personal, teniu reconeguts i podreu exercir gratuïtament els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, supressió, limitació i portabilitat contactant amb el propi centre: passeig de Pere III, 87, estudis 9-10-11 - 08242 Manresa (Barcelona) - tel.: 93 873 30 38 / 93 875 73 56 – Fax: 93 875 79 43 - [email protected], i que, en cas que patíssiu algun tipus d'ingerència en l'exercici dels vostres drets, teniu l'opció de presentar reclamació.

Signat per amb DNI número com a (pare / mare / tutor) de l'alumne/a


Data a de de

>